Code544 gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan code544 voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Ik ga akkoord.

FUQ 5. Precontractuele informatie (Brussel): wat moet ik aan mijn huurder/verhuurder melden vóór wij een huurovereenkomst sluiten?

Met de Ordonnantie houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst, in werking getreden op 1 januari 2018, heeft Brussel als eerste de huurwetgeving geregionaliseerd.

Dit betekent dat voor het afsluiten van woninghuurovereenkomsten in Brussel, als uitgangspunt de Brusselse Huisvestingscode moet worden gebruikt, en niet meer de Wet van 20 februari 1991 met betrekking tot huishuur.

De Brusselse Huisvestingscode voorziet in verschillende vormen van woninghuurovereenkomsten, waaronder ook nieuwe vormen van woninghuurovereenkomsten: de woninghuurovereenkomst (dat niet gebruikt wordt als hoofdverblijfplaats), de woninghuurovereenkomst (voor hoofdverblijfplaats), de medehuur, de studentenwoninghuurovereenkomst, de renovatiehuurovereenkomst, enz…

Maar Brussel heeft ook een andere tendens in de wetgeving gevolgd: het bepalen van regels voor de precontractuele informatie.

Wat betekent dit juist voor de verhuurder?

De wetgever legt de verhuurder op om bepaalde minimuminformatie te bezorgen aan de huurder vóór het afsluiten van een woninghuurovereenkomst.

Wat de huurder juist op voorhand moet weten, werd bepaald in artikel 217 van de Brusselse Huisvestingscode. De volgende minimuminformatie moet alvast bezorgd worden aan de huurder, “voorafgaand aan en uiterlijk bij het sluiten van de huurovereenkomst”:

1° de beschrijving van de woning

2° de huurprijs, die in geen geval het bedrag van de privatieve of gemeenschappelijke lasten mag bevatten

3° het al dan niet bestaan van individuele tellers voor water, gas en elektriciteit

4° de opsomming en de raming van het bedrag van de lasten voor de privatieve en/of gemeenschappelijke delen die de huurder aangerekend zullen worden, met vermelding of de bedragen die als lasten gevraagd zullen worden, aangerekend zullen worden op basis van de reële kosten (eventueel met betaling van periodieke provisies) of op basis van een forfait (dat verondersteld wordt het bedrag van de lasten te dekken). De berekeningswijze ervan zal ook gepreciseerd worden, alsook het aantal aandelen in de mede-eigendom

5° het energieprestatiecertificaat

6° de beheerwijze van het onroerend goed.

Wat is de sanctie indien u dit niet doet?

Indien u niet voldoet aan de precontractuele informatieplicht, mag de huurder, als het gebrek aan informatie hem schade berokkent en in functie van de ernst van de tekortkoming, de ontbinding van de huurovereenkomst vragen, in voorkomend geval vergezeld van schadevergoeding, of een vergoeding.

Onverminderd deze mogelijkheid kan de rechter, die vaststelt dat de verhuurder willens en wetens nagelaten heeft om een volledige en juiste informatiegegeven met betrekking tot de gemeenschappelijke lasten mee te delen, het bedrag van de door de huurder verschuldigde lasten beperken tot het bedrag meegedeeld vóór het sluiten van de huurovereenkomst.

Alle openbare of officiële mededelingen over de verhuring moeten bovendien ook de voormelde informatie bevatten. In geval van niet-naleving van die verplichting (door u of zelfs door uw lasthebber bv. makelaar), kan een administratieve boete tussen 50 en 200 euro opgelegd worden.

Heeft de huurder ook verplichtingen?

Maar, de wetgever heeft ook ingezien dat de verhuurder over juiste informatie van zijn kandidaat-huurder dient te beschikken om een gezonde (ver)huurrelatie op te bouwen.

Ook de kandidaat-huurder wordt de verplichting opgelegd om de volgende correcte gegevens aan de verhuurder te bezorgen:

1° de naam en voornaam van alle kandidaat-huurders

2° een communicatiemiddel met de kandidaat-huurder

3° elk document dat het mogelijk maakt de identiteit van de huurder en zijn bekwaamheid om te contracteren vast te stellen

4° het aantal personen uit wie het huishouden bestaat

5° het bedrag van de financiële middelen waarover de huurder beschikt of de raming ervan.

Een huurder die onjuiste gegevens aan de verhuurder meedeelt, wordt bestraft met de sancties bepaald door het Burgerlijk Wetboek.