Code544 gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan code544 voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Ik ga akkoord.

FUQ 1. Mijn kandidaat huurder bezit een Pitbull en een Rottweiler en wil met deze honden in mijn appartement gaan wonen. Mag ik deze huurder weigeren?

Ons land telde in 2008 zo’n 1.167.000 honden en 1.974.000 katten. Eén gezin op vijf bezit minstens één hond, één op vier minstens één kat.

We kunnen er dus niet om heen, een heleboel kandidaat huurders zullen zich aanbieden om een pand te huren samen met hun huisdieren. Deze laatsten hebben echter vaak de vrees dat zij hierdoor vele kansen mislopen, en zwijgen hier over het algemeen dan ook liever over.

Laten we eerlijk zijn, niet alle eigenaars-verhuurders zijn hier even mee opgezet, en vermijden liever huisdieren, ook al kan dat afhangen van het soort huisdier dat de huurder bezit.  

De “perceptie” heerst immers dat een kat minder “overlast” veroorzaakt dan bijvoorbeeld bepaalde rassen honden, reptielen,… terecht of onterecht.

Maar kan een verhuurder-eigenaar een kandidaat-huurder weigeren op basis van het al dan niet houden van huisdieren of afhankelijk van het soort huisdier dat deze heeft?

Neen! Een algemeen verbod op huisdieren mag niet!

Dit is met name in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mensen en de fundamentele vrijheden (EVRM) van iedere burger. Artikel 8 van dit Verdrag stipuleert uitdrukkelijk:

Artikel 8 EVRM. Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven

1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Eénieder heeft dus recht op een privé- én familiaal leven, en dit inclusief het houden van huisdieren naar zijn/haar keuze (voor zover de huisdieren uiteraard toegelaten in Europa).

Artikel 8.1 van het EVRM primeert op het interne Belgische recht en dient door alle rechtbanken te worden toegepast.  

Het recht om zijn eigen privé en familiaal leven te organiseren zoals men wil, dient aldus ook te worden gerespecteerd door de verhuurder-eigenaar. 

Maar… uiteraard dat hier ook wel bepaalde grenzen aan worden gesteld.

Zo bepaalt artikel 8 EVRM ook dat ingrijpen op dit fundamenteel recht op privé en familiaal leven, voor zover bij wet voorzien, onder bepaalde voorwaarden mogelijk is, bv. voor de bescherming van de rechten en vrijheden van andere burgers.

Ook volgens de Grondwet kan de wetgever ingrijpen in het recht op een privé-leven.

Zo dient concreet de afweging gemaakt te worden tussen de eerbiediging enerzijds van de rechten van de huurder en anderzijds van de rechten van de verhuurder en andere burgers.

De verhuurder-eigenaar dient immers niet toe te laten dat zijn appartement wordt omgebouwd tot een dierenasiel, en de buren van de huurder moeten niet tolereren elke ochtend om 5u te worden wakker gemaakt door het geblaf van een naburige hond.

Het is dus duidelijk dat, in zoverre de huisdieren geen overlast of schade veroorzaken, er geen sprake van een geldig verbod op huisdieren kan zijn.

Een ander verhaal wordt het wanneer de huisdieren toch overlast veroorzaken of schade toebrengen aan het verhuurde pand.

Het veroorzaken van overlast kan diverse vormen aannemen. Gaande van geluidshinder en geurhinder, tot het intimideren of afdreigen door middel van de huisdieren van bv. andere bewoners van een flatgebouw. 

Een goudvis of vogel zal weinig problemen opleveren. Ook een kat zal zelden overlast veroorzaken. Bij een hond valt zich in te denken dat de persoonlijkheid van het dier een rol zal gaan spelen bij de beoordeling van de situatie.

Conclusie, op voorhand kan een verhuurder-eigenaar geen oordeel vellen over de huisdieren van zijn kandidaat huurder en kan hij de huur dus niet weigeren omdat de kandidaat huurder zich aanbiedt met een Pitbull en/of een Rottweiler. Het houden van een huisdier, voor zover toegelaten, mag op voorhand dus niet geweigerd worden. Ook al kan de vraag worden gesteld of een éénkamerappartement wel geschikt is om bv 10 “bewoners” te huisvesten.

Van zodra dit echter een impact heeft op het gehuurde pand of er serieuze klachten worden geformuleerd door bv buren, zal de situatie in alle geval opnieuw kunnen worden bekeken.  

Een concrete en feitelijke beoordeling van de situatie zal aldus aan de orde zijn.