Code544 gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek aan code544 voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer

Ik ga akkoord.

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Code 544 De Eigenaar – Le Propriétaire vzw (hierna: “Code 544” verkort)
Godefriduskaai 22,
2000 Antwerpen, Belgium

Email: info@code544.be

Tel: 03/500.544.0
Ondernemingsnummer: 0642.779.606
BTW: BE0642.779.606

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website van Code 544 VZW, met maatschappelijke zetel gevestigd te Godefriduskaai 22 te 2000 Antwerpen, met BTW nummer BE0642.779.606, is een eigenaarsvereniging die als doel heeft het behartigen en het verdedigen van de algemene belangen van de eigenaars van onroerende goederen, waarbij zij onder andere ook online diensten - al dan niet tegen betaling - aanbiedt zoals het aanmaken van een persoonlijk online dossier (“Mijn Code 544”), het gebruiken van de huurbarometer, het verstrekken van advies, het ter beschikking stellen van contracten, het betrachten van wetgeving en het verlenen van hulp en bijstand bij het procederen,… .

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt bij Code 544 of elk verzoek dat gericht wordt aan Code 544 door een bezoeker van deze website (“Klant”), al dan niet lid van Code 544.

Bij het plaatsen van een bestelling, het maken van een afspraak, het gebruik van de website in het algemeen of een verzoek dat door de gebruiker van Code 544 in het algemeen wordt gedaan,… via de website van Code 544 of het gebruiken van de website van Code 544 op zich (daarin begrepen het gebruik van het persoonlijke online dossier “Mijn Code 544”), aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk, en stemt hij in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere (algemene verkoops-)voorwaarden. De toepassing van de algemene voorwaarden van de Klant worden dus uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Code 544 aanvaard zouden zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, hetzij inclusief BTW, hetzij exclusief BTW maar met een aparte uitdrukkelijke vermelding van de aangerekende BTW op de prijs, en alle andere verplicht door de Klant te dragen kosten, taksen of belastingen.

De leverings-, reservatie- of administratieve kosten die worden aangerekend, worden apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen/diensten zoals het woordelijk wordt omschreven op de website. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date zou zijn.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Code 544 niet. Code 544 is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Code 544 is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over de aangeboden diensten / producten, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Code 544 (onder andere via e-mail te contacteren op info@code544.be).

Code 544 bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of het niet aanleveren van een dienst binnen afgesproken termijn. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: De huurbarometer

De huurbarometer van Code 544 geeft een vrijblijvende en objectieve indicatie over de verhouding tussen de verhuurder en zijn potentiële huurder.

Code 544 kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de correctheid en de juistheid van gegevens ingevuld in de huurbarometer, welke verantwoordelijkheid integraal ten laste van de Klant valt.

Code 544 kan dan ook niet aansprakelijkheid zijn voor de resultaten van de huurbarometer en voor de gevolgen die er door de Klant aan worden gekoppeld, dan wel de gevolgen die zijn menen er zelf uit te kunnen afleiden of er zelf uit afleiden. De klant of gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens die zij ter beschikking krijgen of hebben, de gevolgen die zij eraan koppelen of het misbruik dat zij ervan zouden maken. De gebruiker verbindt zich ertoe om de regels inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven.

De huurbarometer kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de Klant van Code 544. Code 544 wijst elke verantwoordelijkheid af voor de onrechtmatige verspreiding aan, en het onrechtmatige gebruik van, de ingevulde informatie/gegevens door derden en/of niet gebruikers van Code 544.

Artikel 5: Het persoonlijke dossier van de Klant van Code 544 (“Mijn Code 544”) en de online-overeenkomst op maat

Code 544 heeft op geen enkele wijze toegang tot, noch zicht op of in het persoonlijke online dossier (“Mijn Code 544”) dat de Klant aanmaakt op de website van Code 544. Code 544 zal enkel kennis nemen van de noodzakelijke informatie aangeleverd door de Klant voor het kunnen leveren van de gevraagde diensten / bestelde producten al dan niet via het persoonlijke online dossier (“Mijn Code 544”).

Iedere Klant die een persoonlijk online dossier opmaakt op de website van Code 544 (“Mijn Code 544”), is als enige verantwoordelijk voor de correctheid en de juistheid van de ingevulde gegevens en het gebruik of de verspreiding ervan.

Code 544 kan niet aansprakelijkheid zijn voor de resultaten en voor de gevolgen die door de Klant aan het persoonlijke dossier (“Mijn code 544”) worden gekoppeld, bv in het kader van het afsluiten van een huurovereenkomst met een potentiële huurder.

Het persoonlijke online dossier (“Mijn code 544”) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor (gebruik door) de Klant van Code 544. De Klant verbindt zich ertoe van deze gegevens rechtmatig gebruik te maken. Code 544 kan niet gehouden zijn tot enige verantwoordelijkheid voor de onrechtmatige verspreiding van de gegevens aan -, en het onrechtmatige gebruik van de ingevulde informatie/gegevens door derden en/of niet gebruikers van Code 544.

Artikel 6: Online diensten aanvragen / producten aankopen

(1) Vrije zone van de website van Code 544 (hetzij de zone waar elke Klant toegang toe heeft, zonder lidmaatschap of abonnement):

Procedure:

 • Selecteer de gewenste dienst;
 • Vervolg de procedure stapsgewijs om uw bestelling af te ronden mits toevoeging van de gevraagde en nodige stukken en documenten om aan het verzoek te kunnen voldoen;
 • Doorloop het betalingsproces om uw bestelling te finaliseren;
 • Ontvang een bevestigingsmail van uw betaling;
 • Ontvang de verzochte dienst.

(2) Voor leden (welk lidmaatschap ook)

Procedure:

 • Registreer je als lid van Code 544 en maak een keuze tussen de verschillende lidmaatschappen;
 • Selecteer de gewenste dienst;
 • Vervolg de procedure stapsgewijs om uw bestelling af te ronden mits toevoeging van de gevraagde en nodige stukken en documenten om aan het verzoek te kunnen voldoen;
 • Doorloop het betalingsproces om uw bestelling te finaliseren;
 • Ontvang een bevestigingsmail van uw betaling en het afsluiten van het lidmaatschap;
 • Ontvang de verzochte dienst.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen voorzien door de leverancier van Code 544, meer bepaald Mollie (de leverancier kan éénzijdig naar keuze van Code 544 worden aangepast of gewijzigd):

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • ...

Code 544 is gerechtigd éénzijdig en mits redelijke motivering een bestelling of levering van dienst te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestelling waarbij de Klant betrokken is, onder andere (doch niet limitatief) in geval van het onvoldoende ter beschikking stellen van informatie om de dienst/het product te kunnen leveren, onvoldoende fondsen ter beschikking te hebben,...

Artikel 7: Levering en uitvoering van de dienst/bestelling

Nadat de bevestiging van de betaling door de Klant wordt ontvangen, start Code 544 de procedure van de levering van de bestelde dienst of het bestelde product.

De levering van het goed of de dienst gebeurt binnen door Code 544 op haar website opgegeven termijn, onder voorbehoud van overmacht, onjuiste medegedeelde informatie of documenten, niet – of onvoldoende betaling door de Klant en onvoorziene omstandigheden zoals (niet limitatief) onderbrekingen van de website omwille van welke omstandigheden ook,…

Elke kwalitatieve tekortkoming van een geleverde dienst of product, of elke andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld aan Code 544 worden gemeld.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen of diensten online aankopen of bestellen, een abonnement of lidmaatschap aangaan bij Code 544.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

a) in geval van een dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : "van de sluiting van de overeenkomst";

b) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, het goed fysiek in bezit krijgt";

c) voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen of diensten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, het laatste goed of de dienst (fysiek) in bezit krijgt, per drager ontvangt";

d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaande uit verschillende zendingen of onderdelen : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel van het goed of de dienst (fysiek) in bezit krijgt, of per drager effectief in ontvangst heeft genomen";

e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen of diensten gedurende een bepaalde periode : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, het eerste goed of de dienst (fysiek) in bezit krijgt of per drager in ontvangst neemt".

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Code 544 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail: info@code544.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Code 544 alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten indien aangerekend, aan de Klant terugbetalen binnen een termijn van 30 kalenderdagen nadat Code 544 uitdrukkelijk en op ondubbelzinnige wijze op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Code 544 betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd of dit niet mogelijk zou blijken, op een andere wijze. In ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor, niet limitatief:

 • Voor wat betreft dienstenovereenkomsten: na de uitvoering van de door de Klant bestelde dienst;
 • Ingeval van levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software, bijlagen, documenten);
Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Code 544 is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)3/544.54.54, via e-mail op info@code544.be of per post op het volgende adres Godefriduskaai 22 (6de verd.), 2000 Antwerpen.

Eventuele klachten, vragen of verzoeken kunnen op bovenstaand adres gericht worden.

Eventuele klachten, vragen of verzoeken kunnen op bovenstaand adres gericht worden.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Code 544 beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25,00 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Code 544 zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen of diensten niet te leveren.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Code 544, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de Klant of gebruiker of bezoeker van de website ingegeven of meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, eventueel voor reclame- en/of marketingdoeleinden behalve wanneer de Klant of gebruiker (expliciet) te kennen heeft gegeven dat hij dit niet wenst.

De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Code 544, Godefriduskaai 22 (6de verd.), 2000 Antwerpen, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de Klant of de gebruiker van de website kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan hij of zij zich steeds richten tot Code 544, Godefriduskaai 22 (6de verd.), 2000 Antwerpen of een e-mail richten aan info@code544.be.

Code 544 behandelt de door de Klant of gebruiker doorgegeven gegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met Code 544 samenwerkende bedrijven, doch zal dit steeds of slechts zijn binnen de grenzen van het doel van de verleende dienst of binnen het kader van het gebruik van de website van Code 544 of het online dossier van de Klant.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord, onder andere ook voor zijn persoonlijk dossier op de website van Code 544. Het paswoord van de Klant of de gebruiker wordt gecodeerd opgeslagen, Code 544 heeft dus geen toegang tot - noch zicht op het paswoord of het online dossier van de Klant of de gebruiker.

Code 544 houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien de Klant of gebruiker vragen heeft over deze privacy statement, kan hij of zij Code 544 contacteren op het nummer +32 (0)3/544………………….

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de gebruiker geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op het mobiele apparaat van de Klant of de gebruiker geplaatst wordt wanneer laatstgenoemde een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Code 544 maakt gebruik van:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

De Klant kan zijn of haar internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij of zij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn of haar harde schijf worden verwijderd. De Klant kan dit doen via de instellingen van zijn of haar browser (via de help-functie). De Klant of de gebruiker dient er hierbij rekening mee te houden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat men bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van de website van Code 544, gaat de Klant of gebruiker akkoord met haar beleid en gebruik van cookies.

Artikel 12: Samenwerkende bedrijven

Code 544 werkt voor de levering van bepaalde diensten aangeboden op haar website, samen met bedrijven ieder gespecialiseerd in hun materie.

De diensten aangeleverd door Korfine nv, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai 3, bus 21 en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0835.489.506, zijn volledig geïntegreerd in de website van Code 544.

Code 544 is echter niet verantwoordelijk voor de diensten die door de voormelde leverancier rechtstreeks wordt aangeleverd aan de Klanten van Code 544.

Dit geldt eveneens voor elke ander samenwerkend bedrijf waarvan de diensten al dan niet worden geïncorporeerd in de website van code 544 maar waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen of waarbij rechtstreekse koppeling wordt voorzien via de website van Code 544.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet - verzaking

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig zou worden verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Code 544 om één van de in deze Algemene Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden kunnen éénzijdig door Code 544 worden aangevuld indien er expliciet naar verwezen wordt en / of de Klant hiervan op deze wijze op de hoogte is gesteld.

Ingeval van eventuele tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Algemene Voorwaarden in elk geval.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Code 544 is gevestigd, bevoegd.

Code 544 verwijst tevens expliciet naar de ODR-Verordening nr. 524/2013 betreffende de online beslechting van consumentengeschillen en naar de mogelijkheid om geschillen buitengerechtelijk te regelen. Hiervoor verwijst Code 544 naar het ODR platform te raadplegen op: http://ec.europa.eu/consument/odr/.

Uw huurmogelijkheden berekenen?

Doe de huurbarometertest!

Lid worden?

Bekijk hier onze formules

Reeds lid?

Ga naar uw online dossiers

Een afspraak maken?

Contacteer ons